Šikovné ručičky našich táborníků před 21 dny, 16.7.2021 - Tohle nás baví
Placené letní praxe před 21 dny, 16.7.2021 - Jedeme i přes prázdniny
Facebook Like Box

Nástavbové studium Podnikání

64-41-L/51 


Vzdělávací program studijního oboru Podnikání je koncipován jako dvouletý. Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

Hlavní důraz je kladen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní a samozřejmě úspěšné složení maturitní zkoušky. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikání zabývají jsou manažerské a marketingové činnosti podniku, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.


Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce. Kromě odborných znalostí je jedním z činitelů podnikatelské úspěšnosti také dovednost jednat s lidmi, tzn. dovednost kultivovaně, v souladu s etickými, společenskými a jazykovými normami řešit různé pracovní situace a motivovat spolupracovníky a zákazníky v souladu se svými záměry.  


Uplatnění


Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.
Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházeto studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.


Možnost dalšího vzdělávání


Úspěšní absolventi získají složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které jim umožní pokračovat ve studiu na vysokých školách.