GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod, IČ: 14450437 (dále jen „škola“), je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí škola, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole,
 2. zajištění středního vzdělávání,
 3. zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe,
 4. vzdělávací program Evropské unie Erasmus+,
 5. další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 6. poskytování poradenských služeb ve škole a ve ŠPZ,
 7. ubytování žáků školy v domově mládeže,
 8. zajištění školního stravování a další.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů ve škole nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5)    Máte právo:

 1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka,
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné),
 3. požadovat omezení jejich zpracování,
 4. požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Iveta Hložková

Tel.: 572 637 317

E-mail: ihlozkova@spsoa-ub.cz


Dokumenty týkající se ochrany osobních údajů ke stažení