Ročníkové práce oboru strojírenství

spsoaub Novinky

Poslední květnový den na naší škole proběhly obhajoby ročníkových prací žáků třetích ročníků oboru strojírenství. Studenti si už na podzim vybírali z nabídky sestavené učiteli odborných předmětů téma, které je jim nejbližší. Jako obvykle byl největší zájem o tvorbu výkresové dokumentace, 3D modelů, NC programů a metrologii. Nově se objevila témata z oblasti 3D tisku a laserového skenovacího ramene. Stejně jako byla široká nabídka témat, byl velmi různorodý i přístup našich studentů. Všichni však pod pečlivým vedením dosáhli cíle své práce a k obhajobám se dostavili jako jeden muž, každý se vzorně připravenou prezentací. V časovém limitu deseti minut před svými spolužáky, pedagogy a přihlížejícími studenty druhého ročníku s nadšením a někdy i s troškou trémy ukázali, že téma ztvárnili nejen po odborné stránce, ale že svoji práci umí prodat a jednou se na pracovním trhu neztratí. Některým studentům čas určený na prezentaci nestačil, a tak sobě i ostatním spolužákům ukrátili přestávky o cenné minuty zaslouženého odpočinku.

Mezi pedagogy nejlépe hodnocené práce se zařadily tyto: Vrtací přípravek Konstantina Velicana, Kontrola součásti Petra Hlahůlka, Obsluha 3D tiskárny Štěpána Kozubíka, CNC soustružení Tomáše Kautského, Technologický postup Michala Svitáka a Základní vlastnosti technických materiálů Dominika Bartoše.

Ráda bych poděkovala především učitelům, kteří působili v pozici vedoucích ročníkových prací za čas, který věnovali tomu, aby své žáky průběžně navedli na správný postup práce a plnění dílčích úkolů, dokázali povzbudit i pochválit. Všech dvacet devět studentů nás přesvědčilo o tom, že když se chce, všechno jde.

Za předmětovou komisi strojírenství Petra Janíčková